Zaznacz stronę

NFOŚiGW Kolektory

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to lider systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Jako instytucja, której celem jest zapewnienie niezbędnego wsparcia dla przedsięwzięć służących ochronie środowiska od 25 lat prowadzi na terenie całego kraju działalności finansową i edukacyjną. Fundusz jest administratorem środków krajowych i zagranicznych.

Problem biznesowy

NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii prowadzi dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez wyznaczone banki na podstawie umów o współpracy. Beneficjent wraz z wnioskiem o kredyt składa w banku wniosek o dotację NFOŚiGW. Bank po wypłaceniu całości kredytu i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu. Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku, który przekazuje ją na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu. Dane o Beneficjentach programu przekazywane były między bankami a Funduszem za pomocą plików excel. Duże zainteresowanie dofinansowaniem, a co za tym idzie duża ilość dokumentów, oraz błędy ludzkie we wprowadzanych danych powodowały spadek efektywności pracy departamentów obsługujących program, a w efekcie opóźnienia w wypłacaniu dotacji. Zarząd NFOŚGW w celu zoptymalizowania procesu występowania o środki przez banki oraz ograniczenia ryzyka błędu ludzkiego w procesie rozpatrywania i analizy wystąpień zdecydował o wdrożeniu dedykowanego rozwiązania informatycznego.

Rozwiązanie od strony IT

Przy realizacji rozwiązania zastosowana została technologia Delphi 2007. System wykorzystuje bazę danych MS SQL 2005 oraz został zintegrowany z Lokalnym System Informatycznym Funduszu oraz z Repozytorium Dokumentów Elektronicznych (RDE), które zintegrowane jest z platformą ePUAP. Dodatkowo Kolektor zintegrowano z używanymi w NFOŚiGW systemami Lotus, SAP i iDoc.

Rozwiązanie

3Soft opracowała i wdrożyła moduł Kolektor zapewniający wsparcie dla obsługi udzielania przez NFOŚiGW dotacji na spłatę kredytów zawieranych przez banki z przeznaczeniem na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Kluczową funkcjonalnością aplikacji i zarazem odpowiedzią na problem biznesowy jest umożliwienie automatycznego wczytywania plików XML z danymi Beneficjentów przekazanych przez banki.

Optymalizacja procesu występowania o środki przez banki

Zautomatyzowanie przepływu danych o Beneficjentach pomiędzy bankami a Funduszem (eliminacja plików excel, brak konieczności przepisywania danych pomiędzy systemami)

Ograniczenie ryzyka błędu ludzkiego w procesie rozpatrywania i analizy wystąpień o środki

Skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie procedury przyznawania dofinansowania

Optymalizacja czasu pracy dzięki automatycznie wykonywanej przez system pierwszej weryfikacji formalnej zgodności danych