Zaznacz stronę

Regulamin Konkursu Naukowego Flying High 2016

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE I CEL KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu naukowego „FLYING HIGH 2016”, zwanego dalej “Konkursem” jest 3SOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-246) Katowice, ul. Porcelanowa 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowice Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000422810, NIP 6342808932, REGON: 242918006, Zwana dalej “Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://www.3soft.pl/pl/regulamin-konkursu-naukowego-flying-high-2016/
 5. Konkurs prowadzony jest w ramach udziału Organizatora w IV edycji konferencji poświęconej zagadnieniom informatycznym SpreadIT 2016. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań naukowych osób aktywnych zawodowo oraz studentów, poszerzanie ich wiedzy informatycznej oraz rozwijanie naukowych pasji i zainteresowań. Założeniem Konkursu jest wybranie i nagrodzenie najlepszych prac naukowych, zwanych dalej Pracami, a także wspieranie ich autorów na drodze do dalszego rozwoju.

§2
ADRESACI KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.
 2. Konkurs skierowany jest do uczestników konferencji SpreadIT, czyli osób aktywnych zawodowo, głównie specjalistów IT oraz studentów kierunków informatycznych oraz pokrewnych.

§3
TEMATYKA KONKURSU

 1. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być pracami o charakterze naukowym.
 2. Konkurs dotyczy współzawodnictwa w dwóch kategoriach konkursowych:
 • technologia Java
 • technologia .NET

§4
JURY

 1. Prace konkursowe będą oceniane przez jury, zwane dalej Jury Konkursu. W skład Jury Konkursu wejdą pracownicy Organizatora, posiadający wykształcenie co najmniej wyższe informatyczne lub pokrewne oraz doświadczenie w realizacji projektów informatycznych realizowanych w technologiach stanowiących wymienione kategorie konkursowe. Będą oni oceniali Prace pod kątem ich wartości merytorycznej.
 2. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§5
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Praca może być zgłoszona na Konkurs oraz zrealizowana przez jednego autora, zwanego dalej „Uczestnikiem”.
 2. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić tylko jedną Pracę.
 3. Uczestnik zgłasza Pracę wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://docs.google.com/forms/, odpowiadając na pytania i realizując zadania konkursowe, a następnie klikając PRZEŚLIJ. Formularz zgłoszeniowy wraz z Pracą konkursową zostaje w ten sposób wysłany do Organizatora.
 4. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z Pracą konkursową jest traktowane jako zgłoszenie Pracy na Konkurs. Zgłoszenie Pracy na Konkurs jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z Regulaminem, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 5. Termin zgłaszania i realizacji Prac określa się na 19 listopada 2016 roku. Oceniane będą wyłącznie Prace wykonane, zgłoszone i wysłane w dniu 19 listopada 2016 roku do godziny 23:59.
 6. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach oceny drogą mailową do 25 listopada 2016 roku. Do 25 listopada 2016 roku zostaną także ogłoszone wyniki na stronie internetowej www.3soft.pl oraz na Facebooku.

§6
NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są Nagrody Główne Organizatora, po jednej za zajęcie I miejsca w każdej z kategorii konkursowych.
 2. Nagrodami Głównymi Organizatora są radiowo sterowane modele helikopterów o wartości 177,5 zł każdy.

§7
INFORMACJE DODATKOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 roku i obowiązuje do czasu zakończenia działań konkursowych w 2016 roku. W tym czasie Regulamin może ulec zmianie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w tym za działanie Internetu, , mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Wszelkie materiały związane z Konkursem przekazane Organizatorowi przez Uczestników nie podlegają zwrotowi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpowszechnienia informacji o Pracach w materiałach promocyjnych Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o Uczestnikach Konkursu w Internecie.
 5. Przez zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na publikacje, określone w punkcie 3 i 4 powyżej, a także na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych materiałach przekazanych Organizatorowi w związku z Konkursem.
 6. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się podczas Konkursu, ostateczną decyzję podejmuje Prezes Zarządu Organizatora
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.