Zaznacz stronę

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄ AKCJI

Zarząd 3Soft S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), po raz trzeci wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, tj. pod adresem: ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce będzie odbywało się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy dokumentu akcji zapisem elektronicznym w systemie informatycznym podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, wybranego uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z wprowadzonymi przepisami, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego momentu do skutecznego przeniesienia praw z akcji, konieczne będzie dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy.

Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą stanowić potwierdzenia statusu akcjonariusza, a jedynie możliwe będzie posłużenie się jeszcze niezłożonymi dokumentami akcji, przez 5 kolejnych lat, w celach dowodowych na potrzeby wykazania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe oraz uzupełnienia wpisów w rejestrze akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2026 roku nastąpi utrata mocy dowodowej wszelkich materialnych dokumentów akcji.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.